Ouderportaal

Samen werken aan ontwikkeling!

Samen werken aan ontwikkeling!

Ouders/ verzorgers zijn binnen ons IKC een waardevolle partner bij de ontwikkeling van de kinderen. Wij werken samen met ouders en stimuleren ouderbetrokkenheid omdat we hetzelfde gemeenschappelijk belang hebben: het kind. Duidelijke, positieve communicatie tussen ouder (ervaringsdeskundige), professionals binnen het kindcentrum en het kind (mederegisseur van hun eigen leerproces) is de kracht om te komen tot het verbeteren van de werkhouding, het sociaal emotioneel functioneren en de prestaties van kinderen en het oplossen van problemen. 

Wij werken op een gelijkwaardige manier en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van het kind.

Wij werken toe naar tien criteria op IKC Het Anker die leiden tot een goede samenwerking:

  • Er is een heldere visie op samenwerking geformuleerd.
  • Teamleden, kinderen en ouders worden actief betrokken bij het schoolbeleid.
  • Teamleden, kinderen en ouders zijn welkom op het kindcentrum.
  • Er wordt voortdurend samengewerkt door de betrokkenen om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als in het kindcentrum.
  • Gesprekken tussen professionals, kinderen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
  • Professionals, kinderen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.
  • Het leerlingendossier is toegankelijk voor leerkrachten en ouders.
  • De locatie laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten.
  • Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten.
  • Wetten en schoolregels worden door de locatie actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.
IKC-Raad

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. Een kindcentrum heeft een IKC-Raad. De IKC-Raad bestaat uit een even aantal personen waarbij er evenveel ouders als personeelsleden van opvang en onderwijs in de raad zitten. De IKC-Raad van IKC Het Anker bestaat uit acht leden, waarvan de helft ouders (van onderwijs en opvang) en de andere helft personeel (van onderwijs en opvang). De leden zijn gekozen door ouders en medewerkers.

De IKC-Raad denkt met de directie mee over beleidszaken. Voor een aantal onderwerpen heeft de IKC-Raad adviesrecht en voor andere instemmingsrecht. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over zaken die spelen op de locatie, kunt u altijd een van de IKC--raadsleden aanspreken. De agenda en de notulen worden regelmatig gedeeld in de nieuwsbrieven. De IKC-Raad heeft een eigen mailadres, waarop zij bereikbaar zijn: ikcraad@ikchetanker.nl.

De leden van de IKC-Raad zijn: 

Jessica Bolland (medewerker onderwijs)
Debby van den Heuvel (medewerker onderwijs)
Angela Esbach (medewerker opvang)
Kimberly de Groot (medewerker opvang)

Inge van Duin (ouder opvang/ onderwijs)
Renke van Beek (ouder onderwijs)
Dana Kuil (ouder onderwijs)
Nadia Afif (ouder opvang/ onderwijs)