Ouderportaal

Aanvragen verlof

Aanvragen verlof

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf vijf jaar. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun vakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. 

Speciale beroepen
Als een ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. Bij deze aanvragen dient een werkgeversverklaring toegevoegd te worden. 

Persoonlijke omstandigheden
In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind extra verlof krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk.

Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. 

De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Alle verzoeken om verlof dienen schriftelijk, ten minste 6 weken voorafgaande aan de aangevraagde datum, te worden aangevraagd. De formulieren hiervoor zijn op het kindcentrum verkrijgbaar of via de site van Leerrecht: https://www.leerrecht.nl/Ouders/Ouders/Verlof

Ziekmeldingen

Als een kind door ziekte niet in staat is om de lessen te volgen, verzoeken wij de ouders om dit aan de school door te geven. Dit kan via het communicatiemiddel Parro of telefonische tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Is een kind zonder bericht afwezig, dan wordt er vanuit school naar huis gebeld. Is een kind zonder geldige reden afwezig, wordt een kind ongeoorloofd afwezig gemeld. 

Veelvuldig ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij Leerrecht.