Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

Peuteropvang Het Klavertje

Peuteropvang Het Klavertje zit gevestigd aan de zijkant van basisschool Het Anker op het Kruidenpad. Het Klavertje is onderdeel van Un1ek en verbonden aan CBS Het Anker. Op de peuteropvang Het Klavertje zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom om te spelen en te leren.
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.
De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang werken samen met de leerkrachten van de onderbouw van CBS Het Anker en OBS de Singel.
Als uw kind 4 jaar oud wordt vind er een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van Het Anker of De Singel.

Peuters bezoeken onze peuteropvang op twee vaste koppeldagdelen per week. ‘Doelgroeppeuters’ met een VVE indicatie van het centrum voor jeugd en gezin komen vier keer per week.

Onder het kopje downloads vindt u het laatste inspectiebezoek van de GGD naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het VVE programma ‘Startblokken’. Deze VVE methodieken sluit aan bij methodiek die gebruikt wordt in het onderwijs.
Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen.
VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Doelgroeppeuters

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Voor deze ‘doelgroepkinderen’ geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE indicatie af.
Doelgroeppeuters bezoeken de peuteropvang op vier vaste dagdelen per week. De twee extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen. Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de wekelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling.

Brengen en ophalen

Wij vragen u om de openingstijden van de peuteropvang te respecteren. Het contact met de pedagogisch medewerkers tijdens het brengen en halen van uw kind vinden wij belangrijk. We vragen u om daarvoor de tijd te nemen. U kunt mededelingen en wetenswaardigheden over de ontwikkeling van uw kind uitwisselen. Op de plaatsingskaart geeft u aan wie uw kind gewoonlijk komt ophalen en wie hiertoe in geval van nood ook gemachtigd is. Als uw kind wordt opgehaald door een andere dan de door u vermelde personen, dient u de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte te brengen. Wij kunnen uw kind anders niet meegeven.

Informatieboekje

In het informatieboekje peuteropvang vindt u informatie over de peuterspeelzalen van UN1EK.

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?