Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

IKC Het Anker is van oorsprong een Protestants-Christelijke school. Vanuit de Christelijke levenshouding geven we eigentijds primair onderwijs.

Wij bieden kwalitatief onderwijs, waarbij kinderen uitgedaagd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij leren onze kinderen respectvol om te gaan met diversiteit en leren hen wat ons met elkaar verbindt. Om dit te bereiken laten we hen kennismaken met tradities, omgangsvormen, normen en waarden uit de samenleving. Wij dagen hen uit zich niet alleen aan te passen aan de wereld om hen heen, maar ook kritische vragen te stellen. Zo leren zij bewust keuzes te maken en ontwikkelen zij zich tot betrokken burgers.  
Er wordt ruim aandacht besteed aan persoonsvorming. Wij leren kinderen (h)erkennen wie zij zijn, wat zij kunnen en wie zij willen zijn. Het ontdekken van eigen drijfveren, talenten en grenzen speelt hierbij een grote rol.

De missie van het IKC is:

IKC Het Anker; Vol vertrouwen!

Op IKC Het Anker leren kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en anderen. Zij verzamelen ankerpunten die nodig zijn om vol vertrouwen succesvol deel te nemen aan de samenleving van nu en later. Kinderen leren hun talenten ontdekken, waarbij eigenaarschap centraal staat. Het leren in ons kindcentrum gaat verder dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij leren kinderen hun ogen te openen voor zichzelf en de wondere wereld om hen heen. Zij ontwikkelen een maatschappelijk betrokken houding, gaan samen voor elkaar. Met een rugzak aan kennis, vaardigheden en inzichten verlaten zij uiteindelijk ons kindcentrum en gaan vol vertrouwen de toekomst in.

Voor meer specifieke informatie over ons onderwijs, de onderwijskundige ontwikkelingen en groepsindelingen kunt u alle informatie vinden in onze informatiegids. Deze is te vinden onder het kopje 'downloads'.

Organisatie van de school

Binnen het onderwijs wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten en dat ze samen de leerstof van de groep verwerken. In principe gaan de kinderen van elke groep na de zomervakantie over naar het volgende leerjaar. Het kind doorloopt in totaal 8 volledige leerjaren op de basisschool.

Kleutergroepen (groep 1 en 2)
Als de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen ze op school worden toegelaten. Daardoor hebben de kleutergroepen het hele jaar door te maken met een instroom van nieuwe leerlingen.

In de onderbouw werken we volgens de principes van basisontwikkeling. Dat houdt in dat we werken rondom een thema uit de belevingswereld van het kind. Dit gebeurt grotendeels in hoeken.Bij jongere kleuters ligt het accent op de veiligheidsbeleving, het plezier krijgen in school, het leren luisteren, het in contact komen met leeftijdsgenootjes en de zelfredzaamheid. Vaardigheden zoals knippen en plakken, verven, boetseren, knutselen e.d. worden aangeleerd, zodat de kleuters zich ook creatief kunnen uiten. Hoe verder de kleuter zich ontwikkelt, hoe langer hij zich zal kunnen concentreren. Ook zal hij meer details waarnemen. Oudere kleuters werken dan ook langer aan een opdracht en hun werk zal gedetailleerder zijn. Zij krijgen meer oog voor hun omgeving.

Groepen 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 werken met methodes aan de leerstof van het leerjaar. Kinderen volgen verschillende leerroutes, afhankelijk van wat past bij een kind. Naast de kernvakken (rekenen, taal, spelling, lezen, burgerschapsvorming) wordt ruim aandacht besteed aan sport, creatieve vakken, muziek en drama. Talentontwikkeling is een belangrijke pijler van het IKC! 

Vanaf groep 5 wordt er systematisch huiswerk gegeven. Zo werken kinderen aan vaardigheden die zij in het latere onderwijs nodig hebben. Ook vergroot het huiswerk de verbinding tussen thuis en school. Huiswerk kan bijvoorbeeld ook het voorbereiden van een spreekbeurt zijn of het voeren van een gesprek. 

Expertteam

In iedere groep wordt passend onderwijs geboden. Er wordt per vakgebied op verschillende niveaus gewerkt en leerkrachten kunnen inspelen op verschillend gedrag bij kinderen. Ook kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte krijgen onderwijs dat bij hen past. Er komen situaties voor waarbij meer expertise nodig is voor een leerkracht, een kind of een gezin. Op Het Anker is daarom een expertteam opgezet. In het expertteam zitten leerkrachten met een specialisatie, zoals rekenspecialisten, een gedragsspecialist en een taalspecialist. Andere leden van het expertteam zijn onze vaste kindercoach, de jeugdprofessional van Mevis, de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband en pedagogisch coaches vanuit Un1ek. Dit team wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. Per hulpvraag wordt bekeken welke expertise nodig is. Dit proces en de zorgroute staan uitgebreid beschreven in het zorgplan. 

Ondersteuningsteam

Het kan voorkomen dat het experteam onvoldoende antwoord kan geven op de hulpvraag en/ of er onvoldoende verbetering zichtbaar is en de school handelingsverlegen is. Dan wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld. Het ondersteuningsteam houdt zich bezig met de coördinatie, advisering en uitvoering van zorg op het gebied van leren (als het leren bijzonder voorspoedig gaat of juist veel extra aandacht verdient), sociaal- emotionele zaken (het welbevinden van het kind) en maatschappelijke zaken (opvoeding, hulpverlening in de breedste zin). Ook neemt het ondersteuningsteam besluiten over benodigde onderzoeken of eventuele verwijzingen.

In het ondersteuningsteam zitten de directeur, de zorgcoördinator, de jeugdprofessional, de jeugdverpleegkundige en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband. Ook de ouders worden uitgenodigd om zitting te nemen in een overleg van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam overlegt vier keer per jaar indien nodig.

Het Lab

IKC Het Anker biedt één dag in de week een plusklas aan: Het lab. In het lab werken meer- en hoogbegaafde leerlingen uit verschillende groepen op een projectmatige manier aan eigen leerdoelen. Ook wordt extra ingezet op executieve functies. De overige dagen van de week krijgen zij de mogelijkheid om in hun eigen klas verder te gaan met de opdrachten uit het Lab. 

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?