Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Basisschool Het Anker is een Protestants- Christelijke basisschool. Vanuit deze Christelijke levenshouding geven we eigentijds primair onderwijs. Het anker is voor ons het symbool van een vast punt, veiligheid, uitdaging, vertrouwen, rust, acceptatie, regelmaat en structuur.
Dit zijn de basiselementen die wij kinderen willen bieden, om hen van hieruit te laten spelen, werken en leren. Het geeft ook een zekere degelijkheid aan, die tot uitdrukking komt in de manier van lesgeven en het omgaan met de vak- en vormingsgebieden, gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Uitgaande van de mogelijkheden van ieder kind, werken we aan optimale prestaties op alle vak- en vormingsgebieden.

Als missie heeft de school de volgende zin geformuleerd:

“Het Anker geeft Ankerpunten voor de toekomst”

Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders. Ieder mens is nu eenmaal uniek. Toch hebben al deze mensen met elkaar te maken. Soms kunnen ze over bepaalde zaken verschillend denken. Dat is niet erg, als er steeds maar in een open sfeer over gesproken kan worden, met respect voor elkaars standpunt. Zo is het klimaat op onze school. Zo gaan we ook als leerkrachten met ouders en leerlingen om. Op die manier krijgt het kind de warmte en beschutting die het nodig heeft. Kinderen en volwassenen willen graag weten waar zij aan toe zijn, zij hebben de behoefte aan duidelijkheid. Wij proberen die duidelijkheid te scheppen door het hanteren van schoolregels.
Ouders voeden hun kinderen op, het primaat van de opvoeding ligt bij de ouders. Leerkrachten werken met al die kinderen met verschillende opvoedkundige achtergronden.

Leerkrachten kunnen niet van alle kinderen sterren maken, ze willen wel, dat ieder kind zijn glans behoudt!

Voor meer specifieke informatie over ons onderwijs, de onderwijskundige ontwikkelingen en groepsindelingen kunt u alle informatie vinden in onze schoolgids.

Organisatie van de school

Op onze school wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten en dat ze samen de leerstof van de groep verwerken. In principe gaan de kinderen van elke groep na de zomervakantie over naar het volgende leerjaar. Het kind doorloopt in totaal 8 volledige leerjaren op de basisschool.

Onderbouw (groep 1 t/m 4)
Als de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen ze op school worden toegelaten. Daardoor hebben de kleutergroepen het hele jaar door te maken met een instroom van nieuwe leerlingen. We starten met drie kleutergroepen.

In de onderbouw werken we volgens de principes van basisontwikkeling.
Dat houdt in dat we werken rondom een thema uit de belevingswereld van het kind. Dit gebeurt grotendeels in hoeken.Bij jongere kleuters ligt het accent op de veiligheidsbeleving, het plezier krijgen in school, het leren luisteren, het in contact komen met leeftijdsgenootjes en de zelfredzaamheid. Vaardigheden zoals knippen en plakken, verven, boetseren, knutselen e.d. worden aangeleerd, zodat de kleuters zich ook creatief kunnen uiten.
Hoe verder de kleuter zich ontwikkelt, hoe langer hij zich zal kunnen concentreren. Ook zal hij meer details waarnemen. Oudere kleuters werken dan ook langer aan een opdracht en hun werk zal gedetailleerder zijn. Zij krijgen meer oog voor hun omgeving.

Bij oudere kleuters verschuift het accent naar:

  • Sociale vorming; bijv.: delen van materialen, gezelschapsspelen.
  • Redzaamheid bijv. sluitingen van kleding, opdrachten uitvoeren.
  • Visuele ontwikkeling, kleinere verschillen zien.
  • Motorische ontwikkeling, het bewegen wordt verfijnd.
  • Taalvorming
  • Oriëntatie in de ruimte en tijd.

Ook in de groepen 3 en 4 zijn er veel elementen van de basisontwikkeling terug te zien.

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
De groepen 5 t/m 8 werken met een vorm waarin steeds meer zelfstandig wordt gewerkt. Dat betekent, dat de aangeboden leerstof op eigen niveau kan worden verwerkt. Naast de reguliere vakken (rekenen, taal, spelling, lezen) werken wij met weektaken. De kinderen krijgen lesstof die zij gedurende 1 of 2 weken zelfstandig moeten maken. Voor kinderen die problemen ondervinden bij het leren is speciale aandacht en soms zelfs een eigen programma nodig: een eigen of een ten dele aangepaste weektaak.
Vanaf groep 5 wordt er systematisch huiswerk gegeven. In groep 7 en 8 wordt dit telkens uitgebreid. Naast het vak rekenen en taal krijgen de leerlingen ook voor de zaakvakken, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en Engels huiswerk. In het begin zal dit één repetitie per week zijn, maar zeker in groep 8 zijn het er soms meer.
Vanaf groep 6 is een agenda verplicht. De kinderen moeten de agenda elke dag bij zich hebben. Op deze manier kunt u altijd controleren wanneer er huiswerk moet worden gemaakt.

Ondersteuningsteam

Ook op onze school komen situaties voor, waarbij extra zorg voor kinderen (en in sommige gevallen voor ouders of gezinnen) gewenst is.
Hiervoor hebben we op school een zogenaamd ondersteuningsteam.
Dit ondersteuningsteam houdt zich bezig met de coördinatie, advisering en uitvoering van zorg op het gebied van leren (als het leren bijzonder voorspoedig gaat of juist veel extra aandacht verdient), sociaal- emotionele zaken (het welbevinden van het kind) en maatschappelijke zaken (opvoeding, hulpverlening in de breedste zin).
In dit ondersteuningsteam zitten  naast de directeur, de intern begeleider van de school, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de contactpersoon van het samenwerkingsverband. Ook de ouders worden uitgenodigd om zitting te nemen in het ondersteuningsteam.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?