Ouderportaal

IKC Raad

IKC Raad

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. Een kindcentrum heeft een IKC-Raad. De IKC-Raad bestaat uit een even aantal personen waarbij er evenveel ouders als personeelsleden van opvang en onderwijs in de raad zitten. De IKC-Raad van Het Anker bestaat uit 8 leden, die de teamleden en de ouders vertegenwoordigen. 

Teamgeleding onderwijs:
Debby van den Heuvel
Jessica Bolland
Teamgeleding opvang: 
Kimberly de Groot
Angela Esbach
Oudergeleding onderwijs:
Dana Bos
Renke Taal
Oudergeleding opvang:
Inge Klap (voorzitter)
Nadia Afif

De directeur is adviseur en voert namens het bestuur overleg met de IKC-Raad. De raad wilt openheid en onderling overleg bevorderen en waken tegen discriminatie. De raad is verantwoordelijk voor de controle van de besteding van het geld vanuit de ouderbijdrage. Daarnaast noemt de wet meer dan 25 aangelegenheden waar instemming dan wel advies van de raad vereist is.

Voor een aantal overstijgende aangelegenheden binnen UN1EK Onderwijs en Opvang is ook advies dan wel instemming van de raden van de verschillende scholen vereist. Om de besluitvorming en advisering op dat vlak efficiënter te laten verlopen is een gemeenschappelijke raad opgericht, de CUR. Daarnaast geeft deze CUR gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.